Continui sa utilizez site-ul si sunt de acord cu politica interna cu privire la protejarea datelor cu caracter personal mai multe informatii

Politica internă cu privire la protejarea datelor cu caracter personal Societatea Aubergine International Srl dorește să își informeze toți angajații de faptul că protejarea datelor cu caracter personal este o prioritate, și o face cunoscută prin prezenta diseminare internă, parte integrantă a Regulamentului de Ordine Interioara. Pentru scopul de informare, iată definițiile termenilor utilizați în prezenta Politică internă cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. Date cu caracter personal = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). Persoană fizică identificabilă = o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrare = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Operator = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. Persoană împuternicită de operator = persoană fizică sau juridică, autoritate sau agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, la care societatea …… aderă sunt următoarele Legalitate - Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent. Limitare la scop - Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, și nu sunt prelucrate ulterior în mod incompatibil Reducere la minimum - Datele sunt relevante, adecvate și limitate Exactitate - Datele sunt exacte și actualizate conform necesității Limitare de stocare - Datele sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește durata îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate Integritate și Confidențialitate - Datele sunt păstrate integral și în mod confidențial. De asemenea, societatea Aubergine International Srl, aderă complet la Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal ✓ Consimțământul; trebuie să fie exprimat în mod liber, specific, informat și cu indicarea neechivocă a dorințelor persoanei fizice si să ia forma unei acțiuni afirmative clare (engl. – opt in), consimţământul neputând fi dedus din tăcere, căsuțele bifate în prealabil sau inactivitate, iar operatorii trebuie să asigure modalități simple prin care persoanele fizice să își poată retrage consimţământul; ✓ Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; ✓ Îndeplinirea unei obligații legale a operatorului de date personale; ✓ Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; ✓ Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; ✓ Interesul legitim urmărit de operator sau de un terț, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Drepturile angajaților noștri, în calitate de persoane vizate, care decurg din legislația în vigoare de la data de 25 mai 2018, sunt următoarele  Dreptul la informare  Dreptul la acces  Dreptul la rectificare  Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  Dreptul la restricționarea prelucrării  Dreptul la opoziție  Dreptul la portabilitatea datelor  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv peprelucrarea automată, inclusiv profilare În scopul prezentei informări, datele cu caracter personal ale angajaților societății Aubergine International Srl sunt prelucrate în temeiul Codului Muncii, al legilor sănătății, al Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală, precum și a tuturor celorlalte legi specific aplicabile pe teritoriul României. Durata prelucrării datelor cu character personal ale angajaților societății Aubergine international Srl este conformă Codului Muncii, al legilor sănătății, al Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală, precum și a tuturor celorlalte legi specific aplicabile pe teritoriul României. Accesul la datele cu caracter personal ale angajaților societății Aubergine international Srl este acordat, în temeiul legislației în vigoare aplicabile, personalului societății Aubergine International Srl, din departamentele / funcțiunile de Administrator / Operator Calculator precum și contractorilor săi externi de servicii, după cum urmează ………………… În cazul contractorilor externi de servicii care implică transferul datelor cu caracter personal ale angajaților societății Aubergine International Srl, contractul de servicii încheiat între societatea noastră și respectivii terți cuprinde o secțiune care garantează răspunderea acestora față de confidențialitatea, integritatea și limitarea la scopul contractual al prelucrării datelor cu character personal primate spre prelucrare. De asemenea, dorim ca angajații noștri să știe că datele lor personale mai sunt transmise, conform legislației române în vigoare, și unui set de autorități, ministere și entităși administrative ale statului român. Care sunt datele cu character personal care sunt prelucrate de către societatea Aubergine International Srl, în numele angajaților proprii - Nume și prenume - Adresa de domiciliu - Date de contact (telefon, telefon mobil, adresa de email) - Aparținători legali - Date privind sănătatea ocupațională - Studii - Fișa postului - Evaluarea anuală a muncii - Cifrele privind cuantumul salariului, primelor și bonusurilor aferente - ……… - înregistrări video cu camerele de supraveghere amplasate în incintă. Pentru fiecare tip de date personale colectate și prelucrate de la angajații noștri, sunteți încurajați să cereți lămuriri, în cazul în care aveți eventuale neclarități. Pentru Angajator Societatea Aubergine International Srl Administrator Ronen Meri Data Intrării în vigoare a Politicii interne de prelucrare a datelor cu caracter personal – 01.06.2018

Inchide